תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון

חיננית ע"מ 034757385 (להלן: "חיננית") מאפשרת שירות קניות מקוון (להלן: "השירות באתר") המאפשרים לגולשים (להלן: "המשתמשים") להזמין פרחים, עציצים ומוצרים נלווים באמצעות אתר האינטרנט http://chinanit.co.il.

הסכמה

 1. בכניסה לאתר, השימוש והגלישה בו, ו/או ביצוע תשלומים באתר, המשתמש מאשר כי קרא והבין את תנאי השימוש הבאים (להלן: "התנאים").
 2. המשתמש מסכים כי התנאים יחייבו אותו וכי יפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושו בשירותים. המשתמש מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין חיננית לבינו.
 3. חיננית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי חיננית בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
 4. מועד תחילתו של עדכון ו/או שינוי בתנאים יהיה מועד פרסומו של הנוסח המעודכן באתר וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום האמור, תהיה כפופה לתנאים המעודכנים. 

השירותים

 1. כל משתמש המחזיק כרטיס אשראי בתוקף, יכול להשתמש בשירות באתר ולבצע הזמנות באתר, בכפוף לכך שמסר את כל פרטיו כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר ונמצא בטווח שירות המשלוחים.
 2. למרות האמור לעיל, חיננית שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של חיננית וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.
 3. על המשתמש לבחור את המוצרים באתר אותם הוא מעוניין לרכוש ולהעבירם לעגלת הקניות.
 4. חיננית שומרת לעצמה את הזכות להגביל, באופן קבוע או באופן זמני, את כמות הפריטים ו/או את הכמות של פריט מסוים שיכול כל משתמש לרכוש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. עם ביצוע התשלום, נשלח דוא"ל לכתובת שהזין המשתמש עם חשבונית מס ופרטי הזמנה.
 6. התשלום מבוצע באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי באתר.

עלות 

 1. כל המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 2. המחירים הנקובים בעת הקלדת ההזמנה, יחייבו את חיננית ואת המשתמש. 
 3. חיננית רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. 

 

זמינות מוצרים

 1. המוצרים המוצגים באתר כפופים לשינויים בכל עת וחיננית רשאית להחליף ו/או להוסיף ו/או לגרוע איזה מהמוצרים המוצגים באתר, בכל עת ולפי שיקול דעתה.
 2. ככל ומוצר מסוים שהוזמן חסר במלאי, לא יחויב המשתמש בגין המוצר הנ"ל, אלא אם הוצע לו טלפונית מוצר חלופי והוא אישר את ההחלפה.
 3. תמונות המוצרים באתר הן לצרכי המחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את חיננית.

שינוי או ביטול הזמנות

 1. זכויות המשתמש להחזרת מוצרים ולביטול הרכישה יהיו בהתאם להוראות החוק בלבד, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח-1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986, ו/או בכפוף לתנאי שימוש אלה.

החלפות, החזרים וזיכויים

 1. זיכויים והחזרים כספיים יינתנו לפי שיקול דעת חיננית ובהתאם להוראות הדין.
 2. מוצרים פגומים – יש לפנות אל חיננית לא יאוחר מ-2 ימים ממועד האספקה, בצירוף קבלה/אישור הזמנה המעידה על הרכישה. חיננית רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הלקוח בעלות המוצר הפגום.

משלוח

 1. חיננית מספקת משלוח הזמנות לקרית טבעון ויישובי עמק יזרעאל והסביבה כמפורט באתר. 
 2. עלות המשלוח היא כפי המפורט באתר.
 3. המשלוח יסופק עד סוף יום העבודה בו בוצעה ההזמנה, לאחר ההזמנה, לכתובת שנמסרה למשלוח בעת ההזמנה.
 4. בהעדר מענה בכתובת היעד, יוחזרו המוצרים לחיננית ומשלוח נוסף יהיה כרוך בדמי משלוח.

פרטיות

 1. חיננית מכבדת את פרטיות המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. המשתמש מסכים ומאשר כי חיננית תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לה כך שהמידע האישי יישמר במאגר המידע שבבעלות חיננית. חיננית ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות למשתמשים באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל, דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניה טלפונית, פקסימיליה, מסרונים ואמצעי מדיה נוספים, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו"ב. במסגרת זו תהא חיננית רשאית להעביר למשתמשים מידע שיווקי, פרסומי וכל מידע נוסף בקשר לחיננית ולשירותים.
 2. ככל שהמשתמש מעוניין שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליו להודיע על כך לחיננית בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. חיננית לא תעביר בשום אופן את פרטי המשתמשים, שמות, פרטי התקשרות ופרטים אישיים נוספים לרבות כל הפעילות והעסקאות המבוצעות על ידי המשתמשים לצד ג'. המידע הנאסף ישמש אך ורק את חיננית למטרות פנימיות.

 

כללי

 1. כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ופורסם על ידי חיננית באתר.
 2. הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל.
 3. המשתמש מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
 4. כל מחלוקת שהיא בין משתמש לבין חיננית בנוגע לפעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט במחוז חיפה.
 5. חיננית שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים בו, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.